Wersja dla osób niedowidzącychWersja dla osób niedowidzących

Intuitive Literate - projekt w Kennington, Wielka Brytania, 2023

Intencją projektu „Intuitive Literate” była pomoc młodym ludziom w głębszym łączeniu się z innymi, sobą i swoją intuicją oraz zwiększanie solidarności, świadomości kulturowej i społecznej za pomocą narzędzi edukacji pozaformalnej. Głównymi kompetencjami rozwijanymi w trakcie projektu były kompetencje osobiste; kompetencje społeczne, obywatelskie i świadomość kulturowa; oraz kompetencje wielojęzyczne i empatii.

 

Uczestniczka Intuitive Literate powiedziała: „Naprawdę lepiej poznałam siebie, odkryłam o sobie nowe rzeczy i wyszłam poza swoją strefę komfortu. Doświadczyłam intensywnych przeżyć tańcząc i malując wyłącznie za pomocą mojej intuicji

 

Każdego dnia stajemy przed wieloma decyzjami (niektóre źródła szacują, że przeciętny dorosły człowiek każdego dnia podejmuje ponad 35 tysięcy decyzji). Niektóre z nich są małe, niektóre duże, a jeszcze inne zmieniają życie. W szkole (i często w późniejszym życiu) uczy się nas słuchać głosu rozsądku (nauczyciela/autorytetu/systemu) i robić to, co nam każą, a w konsekwencji ignorować serce, przeczucie, że jest czasami nazywany INTUICJĄ.

 

„Zbadałem siebie, sposoby mojego myślenia i rozumowania. Ponadto wchodziłem w interakcje i zawarłem znaczące przyjaźnie z wieloma uczestnikami, od których dowiedziałem się o kulturach i życiu”.

 

Uczymy się podejmować decyzje w oparciu o racjonalny, ekonomiczny umysł. Takie podejście wynika z bezpieczeństwa, ostrożności i logiki. To właśnie takie podejście czasami powoduje wykluczenie społeczne: strach przed imigrantami, irytacja niepełnosprawnymi, umieszczanie dzieci z trudnościami w uczeniu się w specjalnych klasach, aby nie spowalniały „normalnych” dzieci. Przywołując naszą łagodną stronę, uczymy się podejmować decyzje, które z pozoru wydają się nielogiczne ekonomicznie (np. poświęcenie wolnego czasu na wsparcie akcji charytatywnej, spotkanie społeczności, zabawa z dziećmi itp.), ale które przynoszą szczęście w naszym życiu i życie innych.

 

"Na warsztatach tańca i improwizacji wyjaśniono nam, jak korzystać z intuicji i mogliśmy ją wdrożyć"

 

Myślenie INTUICYJNE (zwłaszcza praca w tandemie z myśleniem analitycznym) jest pozytywnie kojarzone nie tylko z lepszymi, szybszymi i trafniejszymi procesami decyzyjnymi, ale także ze szczęściem oraz poczuciem autonomii i wolności. Dlatego ważne jest – dziś prawdopodobnie bardziej niż kiedykolwiek – aby połączyć się z naszą intuicją i ćwiczyć ją.

 

"Wymiana młodzieży była bardzo cennym doświadczeniem pracy w zespole. Musieliśmy współpracować i wspólnie szukać kompromisów i rozwiązań. Rozwinąłem się jako osoba i czerpałem wiele inspiracji, spotykając innych ludzi i poznając ich osobowości. Wyszedłem z inicjatywą i zorganizowałem wycieczkę i warsztaty historyczne. Otrzymałem pozytywne opinie na temat obu i to dodało mi pewności siebie."

 

Intuitive Literate to wymiana młodzieżowa Erasmus plus, która zgromadziła ludzi z Litwy, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Polski, Grecji, Czech i Łotwy w Kingswood Learning Centre w Ashford w Wielkiej Brytanii.

 

„Projekt naprawdę otworzył mnie na ludzi. Nawiązałem silne kontakty i poszerzyłem horyzonty o nowe pomysły. Ponadto jestem gotów więcej podróżować, aby ponownie spotkać ludzi z projektu”.

 

„Nauka o komunikacji bez przemocy naprawdę pomogła mi zrozumieć błędy w moich związkach. Pomogła mi też w refleksji nad nimi. Poprawiłam też swoje umiejętności miękkie i umiejętności językowe”.

 

„Podczas programu wyrażaliśmy nasze uczucia poprzez taniec, rysunek, „teatr”. Udaliśmy się do natury, aby bardziej poczuć nasze wewnętrzne uczucia. Było to wspierane przez historię, a także przez piękną przyrodę, która była naprawdę uzdrawiająca. Organizowaliśmy wieczory międzykulturowe, podczas których reprezentowaliśmy nasz kraj. Reprezentowaliśmy nas także swoim zachowaniem. Staraliśmy się wypowiadać w zrozumiałych zdaniach. Było wiele gier, w które graliśmy sami lub pracowaliśmy razem w małych grupach lub w całej grupie."

In English

The intention behind “Intuitive Literate” was to help young people to connect more deeply to others, themselves and their intuition, and to increase solidarity, cultural and social awareness with the help of non-formal education tools. The main competences developed throughout the project were personal competence; social, citizenship and cultural awareness competences; and multilingual and empathy competences.

 

A participant from Intuitive Literate said "I have really get to know myself more, discovered new things about myself and went outside of my comfort zone. I have experienced intense experiences while dancing and painting using my intuition only"

 

Every day we face plenty of decisions (some sources estimate that an average adult makes more than 35 thousand decisions each day). Some of them are small, some of them are big, and some of them are life-changing. In school (and often later in life), we’re instructed to listen to the voice of reason (the teacher / authority / the system) and to do as we’re told, and consequently to ignore our heart, our gut feeling that is sometimes called INTUITION.

 

"I explored myself, the ways of my thinking and reasoning. Also, I interacted and made meaningful friendships with a lot of participants from whom I learned about cultures and life."

 

We learn to make decisions based on the rational, economical mind. This approach arises from safety, carefulness and logic. It is this approach that sometimes creates the exclusion in society: the fear of immigrants, the annoyance with disabled people, putting kids with learning disabilities to special classes so they are not slowing down “the normal” kids. By recalling our gentle side, we learn to make decisions which doesn’t seem to be economically logical (e.g. spending free time in support a charity, community meeting, playing with kids, etc.), but which bring happiness to our lives and to the lives of the others.

 

"We were explained how to use intuition and could implement it during workshops of dancing and improvisation"

 

INTUITIVE thinking (especially working in tandem with analytical thinking) is positively associated not only with better, faster and more accurate decision-making processes but also with happiness and a sense of autonomy and freedom. This is why it’s important–and today probably more than ever–to connect to our intuition and to exercise it.

 

"The youth exchange was very valuable experience of working in a team. We had to cooperate and find compromises and solutions together. I developed as a person andI got a lot of inspiration by meeting other people and learning about their personalities. I took initiative and organised a trip and a history workshop. I received a positive feedback for both and it gave me confidence in my skills."

 

Intuitive Literate is an Erasmus plus youth exchange, that brought together people from Lithuania, United Kingdom, Bulgaria, Poland, Greece, Czech Republic and Latvia to Kingswood Learning centre in Ashford, United Kingdom.

 

"The project really opened me towards the people. I made strong connections and broadened my horizons with new ideas. Moreover I AM willing to travel more to meet people from project again."

 

"Learning about non violent communication really helped me understand faults in my relationships. It also helped me with reflecting on them. I also improved my soft skills and language skills."

 

"During the programme we expressed our feelings through dancing, drawing, "theatre". We went to the nature to feel more our inside feelings. It was supported by story and also by lovely nature which was really healing. We did interculture nights where we represented our country. Also we represented us by our behaviour. We tried to express ourselves in understandable sentences. There were a lot of games which we played on our own or we worked together in a small groups or in a whole group."

 

Podziel się!

Komentarze:

Security code
Refresh

Aby Skomentować Kliknij Tutaj

Współpracujemy z:

BIBLIOTECZKA

Karta Do Kultury

? Jeżeli zalogujesz się na swoje konto, będziesz mógł bezpłatnie:
*obserwować pozycje wydawnicze, promocje oraz oferty specjalne
*dodawać je do ulubionych
*polecać innym czytelnikom
*odradzać produkty, po które więcej nie sięgniesz
*listować pozycje, które posiadasz
*oznaczać pozycje przeczytane/obejrzane
Jeżeli nie masz konta, zarejestruj się, zapraszamy do rejestracji!
  • Zobacz Mini Tutorial