Wersja dla osób niedowidzącychWersja dla osób niedowidzących

Diverse Communicator - projekt w Kennington, Wielka Brytania, 2023

Diverse Communicator: rozumienie różnych kultur i stereotypów poprzez sztukę

 

Diverse Communicator to wymiana młodzieży Erasmus plus, która zgromadziła ludzi z Wielkiej Brytanii, Litwy, Polski, Czech, Bułgarii i Włoch w Kingswood Learning Centre w Ashford w Wielkiej Brytanii.

 

Diverse Communicator oferuje unikalne środki, za pomocą których możemy odkrywać siebie (kompetencje osobiste) i to, kim jesteśmy w szerszym świecie (kompetencje społeczne, obywatelskie i świadomość kulturowa), aby komunikować się z innymi (ekspresja kulturowa, empatia i kompetencje wielojęzyczne). Projekt ma na celu zmierzenie się z problemami współczesnej młodzieży poprzez 5 głównych zmysłów (wzrok, dotyk, węch, smak i słuch) w zakresie dynamicznym (ruch). Kładziemy nacisk na ruch, a zwłaszcza taniec jako formę sztuki, która (w sposób doświadczalny) pomaga otworzyć dialog wewnątrz i pomiędzy jednostkami i społecznościami. Prawdopodobnie od początków cywilizacji, a nawet wcześniej, taniec był (musiał być) formą komunikacji. W starożytności ludzie nieustannie tańczyli i wyrażali siebie poprzez sztukę, ponieważ zawsze była to jedna z najbardziej żywych form ekspresji człowieka. Sztuka jako komunikacja jest obecna wszędzie, w życiu codziennym wielu ludzi, ale bardzo ważna - wciąż zakorzeniona na obszarach wiejskich. Indywidualna kreatywność i kultura wpływają na ruch i sposób wyrażania się człowieka – tworzenie, występy i oglądanie.

 

Kultura, kolejne kluczowe pojęcie w dyscyplinie sztuki, odnosi się do wartości, przekonań, norm i zasad podzielanych przez grupę i wyuczonych poprzez komunikację. Związek między sztuką, ruchem i tańcem a kulturą jest wzajemny. Kultura nadaje znaczenie temu, kto wyraża co, dlaczego, jak, kiedy, gdzie, z kim i dla kogo, oprócz roli publiczności. Takie zmienne mogą świadczyć o orientacji seksualnej i rolach płciowych, a także tożsamościach etnicznych, narodowych i innych grupowych. Artyści mogą odzwierciedlać i/lub wpływać na kulturę. Poprzez sztukę i taniec możemy uczyć się o bardzo wrażliwych tematach, takich jak dyskryminacja, migracja, integracja i wiele innych.

 

Projekt ten był wzbogacającym doświadczeniem dla europejskiej młodzieży, która miała okazję w nim uczestniczyć. Po pierwsze, uczestnicy nauczyli się znaczenia różnorodności i szacunku dla różnic. W coraz bardziej zglobalizowanym świecie konieczne jest nauczenie się życia z ludźmi z różnych kultur, wyznających różne wartości i doświadczenia, a ten projekt stworzył taką możliwość za pomocą sztuki jako narzędzia.

 

Ponadto młodzi ludzie nauczyli się, jak ważna jest bezpieczna przestrzeń i zdali sobie sprawę z potrzeby stworzenia środowiska, w którym każdy czuje się komfortowo, dzieląc się swoimi pomysłami i emocjami. Dowiedzieli się również, jak ważna jest znajomość własnych wyzwalaczy i opracowali narzędzia do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Kolejnym krytycznym aspektem projektu była organizacja działań. Uczestnicy nauczyli się pracować w zespole oraz rozwinęli zdolności przywódcze i organizacyjne. Mieli możliwość tworzenia i prowadzenia własnych działań, co zapewniło im cenne doświadczenie dla ich osobistej i zawodowej przyszłości.

 

Ogólnie rzecz biorąc, Diverse Communicator jest bardzo polecanym doświadczeniem dla europejskiej młodzieży. Dało im to możliwość uczenia się i osobistego rozwoju, łącząc się z ludźmi z różnych kultur poprzez sztukę. Ten projekt pokazał, jak ważne jest tworzenie przestrzeni, w których młodzi ludzie mogą się łączyć, uczyć i wspólnie wzrastać.

 

Podsumowując, Diverse Communicator był przełomowym doświadczeniem dla europejskiej młodzieży, która miała okazję w nim uczestniczyć. Nauczyli się szanować i cenić różnorodność, tworzyć bezpieczną przestrzeń, w której mogą dzielić się swoimi pomysłami i emocjami, radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz prowadzić i organizować działania w zespole. Umiejętności te są niezbędne dla ich osobistej i zawodowej przyszłości oraz umożliwiają im bycie odpowiedzialnymi i sumiennymi liderami w swoich społecznościach. Diverse Communicator to przykład tego, jak innowacyjne projekty mogą znacząco wpłynąć na życie młodych ludzi, zapewniając im możliwość uczenia się, rozwoju i łączenia się z innymi młodymi ludźmi z całego świata.

 

English

Diverse Communicator: understanding different cultures and stereotypes through art

 

Diverse Communicator is an Erasmus plus youth exchange, that brought together people from UK, Lithuania, Poland, Czech Republic, Bulgaria and Italy to Kingswood Learning centre in Ashford, United Kingdom.

 

Diverse Communicator offers unique means by which we can explore ourselves (personal competence) and who we are in the wider world (social, citizenship and cultural awareness competences) to communicate with others (culture expression, empathy and multilingual competences). Project aims to tackle nowadays youth issues through 5 main senses (seeing, touching, smelling, tasting and hearing) in dynamic scope (moving). We put emphasis to movement and particularly dance as a form of art which (in experiential way) helps to open a dialogue within and between individuals and communities. Probably since the beginning of the civilisation or even what was before, dancing was (had to be) a form of a communication. In ancient times people used to constantly dance and express themselves through art, since it has always been one of the most vivid expressions of human beings. Art as communication is present everywhere, in many people’s daily life, but very important - still rooted in rural areas. Individual creativity and culture influence person's movement and a way of expression - making, performing, and viewing.

 

Culture, another key concept in the discipline of art, refers to the values, beliefs, norms, and rules shared by the group and learned through communication. The relationship between art, movement and dance and culture is reciprocal. Culture gives meaning to who expresses what, why, how, when, where, and with and for whom, in addition to the role of the audience. Such variables may bespeak sexual orientation and gender roles, as well as ethnic, national, and other group identities. Artists may reflect and/or influence culture. Through art and dance we can learn about very sensitive topics such as discrimination, migration, inclusion and many others.

 

This project has been an enriching experience for the European youth who have had the opportunity to participate in it. Firstly, the participants have learned the importance of diversity and respect for differences. In an increasingly globalized world, it is essential to learn to live with people from different cultures, values, and experiences, and this project has provided the opportunity to do so though art as a tool.

 

In addition, young people have learned the importance of a safe space and have become aware of the need to create an environment where everyone feels comfortable sharing their ideas and emotions. They have also learned the importance of knowing their own triggers and have developed tools to manage difficult situations.

 

Another critical aspect of the project has been the organization of activities. The participants have learned to work as a team and have developed leadership and organizational skills. They have had the opportunity to create and lead their own activities, which has provided them with valuable experience for their personal and professional futures.

 

Overall, Diverse Communicator has been a highly recommended experience for European youth. It has provided them with the opportunity to learn and grow personally while connecting with people from different cultures through art. This project has demonstrated the importance of creating spaces where young people can connect, learn, and grow together.

 

In conclusion, Diverse Communicator has been a transformative experience for European youth who have had the opportunity to participate in it. They have learned to respect and value diversity, create a safe space where they can share their ideas and emotions, manage difficult situations, and lead and organize activities as a team. These skills are essential for their personal and professional futures and enable them to be responsible and conscientious leaders in their communities. Diverse Communicator is an example of how innovative projects can significantly impact young people's lives, providing them with the opportunity to learn, grow, and connect with other young people from around the world.

 

Podziel się!

Komentarze:

Security code
Refresh

Aby Skomentować Kliknij Tutaj

Współpracujemy z:

BIBLIOTECZKA

Karta Do Kultury

? Jeżeli zalogujesz się na swoje konto, będziesz mógł bezpłatnie:
*obserwować pozycje wydawnicze, promocje oraz oferty specjalne
*dodawać je do ulubionych
*polecać innym czytelnikom
*odradzać produkty, po które więcej nie sięgniesz
*listować pozycje, które posiadasz
*oznaczać pozycje przeczytane/obejrzane
Jeżeli nie masz konta, zarejestruj się, zapraszamy do rejestracji!
  • Zobacz Mini Tutorial