Wersja dla osób niedowidzącychWersja dla osób niedowidzących

Podzielmy się tym co mamy, wiedzą zapisaną w książkach, mamy ich tak wiele... I z wielu już dawno wyrośliśmy... Podzielmy się wiedzą i szczęściem, które nam te twory przyniosły, nie bądźmy obojętni... Podarujmy w te święta książkę ukochanym, bliskim, podzielmy się Naszym szczęściem z obcymi, którzy go jeszcze nie zaznali...

 

ogolnopolska-zbiorka-darow-kulturalnych

 

W oparciu o decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji o numerze 426/2013 (skan 1, 2), w przedświątecznych okolicznościach mikołajowych i gwiazdkowych, Stowarzyszenie Sztukater ogłasza ogólnopolską zbiórkę książek oraz darowizn, które zostaną przekazane placówkom zajmującym się walką z wykluczeniem społecznym. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych a w tym szczególnym okresie zdziałamy cuda...

 

Dzięki Waszej pomocy i przy Waszym wsparciu postanowiliśmy w te święta obdarować wiele placówek, których do tej pory nie stać było na stworzenie obszernych miejsc kulturalnych zwanych księgozbiorem podręcznym. Miejsc w których dawne historie literackich bohaterów ożywają na nowo, miejsc w których rzeczywistość roztacza nowe horyzonty, miejsc, w których w te święta na wielu twarzach chociaż na chwile zagości uśmiech... Nie bądźmy obojętni wobec naszych bliźnich, podzielmy się również z nimi chwilami naszych literackich uniesień, kulturą i historią zapisaną w skarbnicach wiedzy, zwanych książkami...

 

Pamiętajcie o życzeniach świątecznych, do każdej paczki prosimy o dołączenie kartki świątecznej z odręcznie wypisanymi życzeniami (bez danych osobowych adresata, z dedykacją), która w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia zostanie przekazana osobom bezdomnym w schroniskach. Ten szczególny gest pozwoli im również poczuć magię świąt i choć na chwilę stać się częścią Waszych rodzin... Wspomóżmy bliźnich słowem pisanym, życzmy Im spokojnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia...

 

Co zbieramy?
*Książki ( wszelkiego typu, każdej ilości i tematyki... nie muszą być nowe!)
*Pieniądze (Dzięki dobrowolnym wpłatom ufundujemy wyposażenie wnętrza, w którym będzie znajdywał się księgozbiór, każda kwota się liczy!)
*wszelkiego typu artykuły biurowe (kredki, mazaki i co wam tylko przyjdzie do głowy!)
*oraz wszelkiego typu produkty (materiały), które wspomogą przeprowadzenie akcji

 

Ważne terminy:
Zbiórka darów trwa do 01 grudnia 2014!
Rozdysponowanie darów co kwartał!
Oficjalne rozliczenie zbiórki 10 grudnia 2014!

 

Podoba Ci się akcja, chcesz się przyłączyć? Opublikuj na swojej stronie plakat i info o akcji, zaproś znajomych, tak nie wiele wysiłku kosztuje a tak wiele znaczy!

 

Jak przekazać dary?
Wystarczy nadać paczkę z zawartością w środku na adres korespondencyjny poniżej.
Na stronie http://sztukater.pl/stowarzyszenie.html na bieżąco będziemy informować o darach oraz ich ofiarodawcach!
Adres Korespondencyjny:
Stowarzyszenie Sztukater
Z dopiskiem: „Święta z Książką"
skr. pocz. Nr 6
50-950 Wrocław 68

 

Jak przekazać wpłaty pieniężne?
Wystarczy przelew, każda kwota się liczy...
Akcja: „Święta z Książką"
konto bankowe: Bank Millennium SA
03 1160 2202 0000 0002 2944 5132
tytułem: „Święta z Książką"

 

Adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie Sztukater
skr. pocz. Nr 6
50-950 Wrocław 68
tel. 791566675
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.sztukater.pl

 

Instytucje, firmy oraz wszelkiego typu organizacje, chcące przyłączyć się do Naszej proszone są o kontakt:

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Koordynator Projektu:
Tomasz Szmich
Tel. 791566675
Adres Korespondencyjny:
Stowarzyszenie Sztukater
Tomasz Szmich
skr. pocz. Nr 6
50-950 Wrocław 68

 

*** 

W ramach Zbiórki dotychczas wsparliśmy, m.in.:

 

- Dom Dziecka - Placówka Wielofunkcyjna w Górcu

 

Sprawozdanie Za 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Sztukater
za rok 2011

 

 

1) Pełna Nazwa:
Stowarzyszenie Sztukater
2) Adres siedziby:
54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65
kontakt : tel. 791566675 mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www: www.sztukater.pl
Adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie Sztukater
skr. pocz. Nr 6
50-950 Wrocław 68
3) Numer KRS: 0000398352
Data wpisu do rejestru KRS: 13.10.2011
4) NIP: 8943034347 REGON: 021739447
5) Dane dotyczące członków organów stowarzyszenia:

 

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes – Tomasz Szmich
Wiceprezes – Agnieszka Grabiec (do dnia 02.02.2012) / Krzysztof Kobyłt (od dnia 05.02.2012)
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji – Sławomir Szmich
Członek – Sebastian Ozga, Członek – Dariusz Grabiec (do dnia 02.02.2012), Marek Lewandowski (od dnia 05.02.2012)

 

6) Cele statutowe:
1. promowanie ogólno dostępnej kultury, sztuki oraz dostępu do ich form wyrażania;
2. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży;
3. przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu;
4. zwiększenie aktywności społeczności lokalnych;
5. tworzenie warunków dla porozumienia międzynarodowego;
6. promowanie różnorodności kulturowej, poszanowania odrębności światopoglądowej, religijnej, seksualnej i etnicznej;
7. popularyzacja turystyki i krajoznawstwa;
8. działanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii.

7) Prowadzenie działalności gospodarczej – nie dotyczy, stowarzyszenie nie prowadziło w 2011 roku działalności gospodarczej

 

8) Opis działalności prowadzonej w roku 2011:

Od 26 września 2010r. jako grupa nieformalna prowadzimy portal kulturalny w formie strony internetowej zrzeszający dziesiątki blogerów opiniujących w formie nieodpłatnej pozycje wydawnicze – www.sztukater.pl. Wraz z rozwojem naszych podopiecznych nawiązaliśmy szereg kontaktów umożliwiających m.in. objęcie patronatów nad pozycjami literackimi wartymi polecenia m.in. pisarzy i artystów polskich.
Wśród naszych sukcesów pojawił się również patronat nad książką pn. „Siostrzyca" nagrodzony przez internautów w kategorii „proza obca". Wspieramy twórczość polskich pisarzy poprzez masowe propagowanie ich debiutów przy współpracy z małymi wydawnictwami, które niejednokrotnie udowodniły, iż wśród internautów znajdują się artyści wysokich lotów.
Dzięki nabytym kontaktom oraz gronu wciąż wzrastającemu popierającego nas internautów zrodziła się inicjatywa polegająca na nieodpłatnym przekazywaniu egzemplarzy prasowych bibliotekom i placówkom szkolno-wychowawczym. Stowarzyszenie Sztukater stara się również wspierać wydarzenia kulturalne organizowane na terenie placówek szkolno-wychowawczych pod względem merytorycznym, jak i rzeczowym.
W ramach działalności statutowej i zebranym darom wsparliśmy następujące placówki:
•Zespół Szkół nr 1 Wrocław; ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław (książki i filmy DVD wycenione na kwotę 969,40 zł)
•Biblioteka LO nr I; ul. Księcia J. Poniatowskiego 9; 50-326 Wrocław (książki wycenione na kwotę 3 107,30 zł)
•Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Warszawska 6; 41-200 Sosnowiec, (książki wycenione na kwotę 330,00 zł)
•Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21; im. Obrońców Pokoju, ul Sienkiewicza 4; 45-037 Opole (książki wycenione na kwotę 101,00 zł)
•Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Gromadka" w Nowej Rudzie (artykuły spożywcze i papierniczo-biurowe wycenione na kwotę 706,40 zł)

 

Od XII 2011r. do XII 2012 Stowarzyszenie Sztukater prowadzi ogólnopolską zbiórkę książek oraz darowizn, które zostaną przekazane domom dziecka, placówkom oświatowym, hospicjom oraz organizacjom zajmującym się walką z wykluczeniem społecznym. Akcja prowadzona jest pod nazwą „Święta z Książką" w oparciu o decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracyjnym o numerze 289/2011.
W ramach zbiórki w roku 2011 przekazaliśmy dary w kwocie 103,07 zł na rzecz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Gromadka" w Nowej Rudzie.

Nasze Stowarzyszeniu uzyskało również poparcie ponad setki wydawnictw publikujących Polsce oraz dyrektorów placówek szkolno-wychowawczych w dążeniu do realizacji celów statutowych. Jesteśmy młodym, ale za to prężnie działającym Stowarzyszeniem koncentrującym się na szeroko pojętej sztuce i kulturze, poprawie jakości życia oraz dostępie do nowych technologii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nasze działania uświadamiają lokalnym społecznościom możliwości dostępu do sztuki i kultury oraz potrzeb z nimi związanymi, podejmują wyzwania, które przez wiele lat były traktowane przez organizacje publiczne jako element drugorzędny. Jesteśmy młodzi duchem, pełni energii i motywacji do dalszego rozwoju oraz działań mających na celu uświadomienie opinii publicznej, iż dostęp do dóbr kulturalnych nie jest przywilejem klas średnich i wyższych lecz ogólnodostępnym dobrem Narodu, z którego każdy ma prawo skorzystać.

 

9) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i poniesionych kosztach
Patrz rachunek wyników;

10) Informacja o zatrudnieniu w 2011
Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników

11) Informacja o wynagrodzeniach
Nie dotyczy
12) Dane o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych
Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych.
13) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Stowarzyszenie nie posiada lokat na rachunkach bankowych.
14) Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
Stowarzyszenie nie nabywało obligacji, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
15) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie.
Stowarzyszenie w 2011 roku nie nabywało nieruchomości
16) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych
Stowarzyszenie w 2011 roku nie nabywało środków trwałych
17) Dane o wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszeń
Patrz załącznik – Bilans na dzień 31 grudnia 2011
18) Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności
Stowarzyszenie nie prowadziło działalności zleconej

19) W dalszej działalności planujemy:

Aktualnie trwają prace nad zmianą szaty graficznej oraz systemu dodawania opinii, co pozwoli w niedalekiej przyszłości starać się o pozyskanie statutu prasy codziennej w formie multimedialnej.

Dzięki organizowanej rocznej zbiórce planujemy utworzyć kąciki literackie w świetlicach wiejskich we współpracy z miejskimi ośrodkami kultury, zaopatrzyć księgozbiory bibliotek w nowości wydawnicze, doposażyć w wyposażenie świetlić szkolnych. Zbiórkom będą towarzyszyć imprezy oraz akcje tematyczne, które stanowią dopełnienie a zarazem do medialnego rozgłosu jakim jest nagłośnienie potrzeb placówek szkolno-wychowawczych, które wciąż mają obcinane budżety na tzw. finansowanie dostępu do kultury.
Kontynuowanie i rozwijanie współpracy z instytucjami kultury i sztuki
Zaangażowanie wiodących instytucji kultury i sztuki w aktywizację społeczną i zawodową osób o utrudnionym dostępie do kultury umożliwia poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie. Współpraca umożliwia osobom gorzej usytuowanym o utrudnionym dostępie do wydarzeń kulturalnych bezpośredni kontakt z artystami i ludźmi kultury oraz udział w nowoczesnych, niekonwencjonalnych działaniach twórczych.

W roku 2012 planujemy przeprowadzenie szeregu akcji i inicjatyw społecznych, międzynarodowych wymian młodzieży oraz spotkań autorskich w pisarzami.

 

Sprawozdanie finansowe:

Bilans

Rachunek wyników

Informacje dodatkowe do sprawozdania

 

Dowody księgowe i podziękowania

 Protokoły przekazania nr: 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12a, 12b, 13

 Podziękowania nr: 1, 2

Sprawozdanie Za 2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Sztukater
za rok 2012

 

 

1) Pełna Nazwa:
Stowarzyszenie Sztukater
2) Adres siedziby:
54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65
kontakt : tel. 791566675 mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www: www.sztukater.pl
Adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie Sztukater
skr. pocz. Nr 6
50-950 Wrocław 68
3) Numer KRS: 0000398352
Data wpisu do rejestru KRS: 13.10.2011
4) NIP: 8943034347 REGON: 021739447

5) Dane dotyczące członków organów stowarzyszenia:

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes – Tomasz Szmich
Wiceprezes – Agnieszka Grabiec (do dnia 02.02.2012) / Krzysztof Kobyłt (od dnia 05.02.2012)
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji – Sławomir Szmich
Członek – Sebastian Ozga, Członek – Dariusz Grabiec (do dnia 02.02.2012), Marek Lewandowski (od dnia 05.02.2012)

6) Cele statutowe:
1. promowanie ogólno dostępnej kultury, sztuki oraz dostępu do ich form wyrażania;
2. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży;
3. przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu;
4. pobudzanie aktywności społeczności lokalnych, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka; przeciwdziałanie patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego;
5. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. wspieranie organizacji pozarządowych, grup i jednostek o podobnym profilu działalności w kraju oraz za granicą;
7. tworzenie warunków dla porozumienia międzynarodowego;
8. propagowanie działalności charytatywnej oraz promocja i organizacja wolontariatu;
9. promowanie różnorodności kulturowej, poszanowania odrębności światopoglądowej, religijnej, seksualnej i etnicznej;
10. popularyzacja turystyki i krajoznawstwa;
11. działanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii.

7) Prowadzenie działalności gospodarczej – nie dotyczy, stowarzyszenie nie prowadziło w 2012 roku działalności gospodarczej

 

8) Opis działalności prowadzonej w roku 2012:

Od 26 września 2010r. jako grupa nieformalna prowadzimy portal kulturalny w formie strony internetowej zrzeszający dziesiątki blogerów opiniujących w formie nieodpłatnej pozycje wydawnicze – www.sztukater.pl.
Wraz z rozwojem naszych podopiecznych nawiązujemy szereg kontaktów umożliwiających m.in. objęcie patronatów nad pozycjami literackimi wartymi polecenia m.in. pisarzy i artystów polskich.
Wspieramy twórczość polskich pisarzy poprzez masowe propagowanie ich debiutów przy współpracy z małymi wydawnictwami, które niejednokrotnie udowodniły, iż wśród internautów znajdują się artyści wysokich lotów.
Dzięki nabytym kontaktom oraz gronu wciąż wzrastającemu popierającego nas internautów zrodziła się inicjatywa polegająca na nieodpłatnym przekazywaniu egzemplarzy prasowych bibliotekom i placówkom szkolno-wychowawczym. Stowarzyszenie Sztukater stara się również wspierać wydarzenia kulturalne organizowane na terenie placówek szkolno-wychowawczych pod względem merytorycznym, jak i rzeczowym. Stowarzyszenie Sztukater było organizatorem kilkunastu spotkań autorskich z pisarzami w placówkach oświatowych, szkołach, bibliotekach, księgarniach oraz w więzieniu.
W ramach działalności statutowej i zebranym darom wsparliśmy następujące placówki:
•Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie, ul. Dąbrowskiego 18; 41-710 Ruda Śląska (prenumerata Gazety Wyborczej na okres 8 miesięcy, książki oraz sprzęt biurowy – wycenione na kwotę 5696,58 zł)
•Dolnośląski Oddział Fundacji Familijny Poznań, ul. M.C. Skłodowskiej 46/1A; 50-369 Wrocław (książki wycenione na kwotę 787,78 zł)
•Strzeliński Ośrodek Kultury w Strzelinie (artykuły papiernicze wycenione na kwotę 50,00 zł)

 

Od XII 2011r. do XII 2012 Stowarzyszenie Sztukater prowadziło ogólnopolską zbiórkę książek oraz darowizn pod nazwą „Święta z Książką" w oparciu o decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracyjnym o numerze 289/2011.
W czasie zbiórki pozyskano kwotę 0,00 zł oraz dary rzeczowe o łącznej wartości 5498,62zł, wg następujących form:
- książki – 232 szt., płyty CD/DVD (filmy, seriale, gry) - 66 szt., flamastry - 22 szt., kredki 22 - szt., puzzle - 24 szt., bloki - 59 szt., zeszyty - 427 szt.
Przekazano wszystkie zgromadzone dary rzeczowe o łącznej wartości 5498,62 zł dla:
- Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Gromadka" w Nowej Rudzie – książki o wartości 103,07 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu - książki o wartości 1 000,00 zł,
- Strzelińskiego Ośrodka Kultury w Strzelinie - książki oraz art. papiernicze o wartości 4 395,55 zł.
Zbiórka nie została obciążona żadnymi kosztami.

 

Nasze Stowarzyszeniu uzyskało również poparcie ponad setki wydawnictw publikujących Polsce oraz dyrektorów placówek szkolno-wychowawczych w dążeniu do realizacji celów statutowych. Jesteśmy młodym, ale za to prężnie działającym Stowarzyszeniem koncentrującym się na szeroko pojętej sztuce i kulturze, poprawie jakości życia oraz dostępie do nowych technologii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nasze działania uświadamiają lokalnym społecznościom możliwości dostępu do sztuki i kultury oraz potrzeb z nimi związanymi, podejmują wyzwania, które przez wiele lat były traktowane przez organizacje publiczne jako element drugorzędny. Jesteśmy młodzi duchem, pełni energii i motywacji do dalszego rozwoju oraz działań mających na celu uświadomienie opinii publicznej, iż dostęp do dóbr kulturalnych nie jest przywilejem klas średnich i wyższych lecz ogólnodostępnym dobrem Narodu, z którego każdy ma prawo skorzystać.

9) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i poniesionych kosztach
Patrz rachunek wyników;

10) Informacja o zatrudnieniu w 2012
Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników

11) Informacja o wynagrodzeniach
Nie dotyczy
12) Dane o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych
Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych.
13) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Stowarzyszenie nie posiada lokat na rachunkach bankowych.
14) Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
Stowarzyszenie nie nabywało obligacji, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
15) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie.
Stowarzyszenie w 2012 roku nie nabywało nieruchomości
16) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych
Stowarzyszenie w 2012 roku nie nabywało środków trwałych
17) Dane o wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszeń
Patrz załącznik – Bilans na dzień 31 grudnia 2012
18) Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności
Stowarzyszenie nie prowadziło działalności zleconej

19) W dalszej działalności planujemy:

Aktualnie trwają prace nad zmianą szaty graficznej oraz systemu dodawania opinii, co pozwoli w niedalekiej przyszłości starać się o pozyskanie statutu prasy codziennej w formie multimedialnej.

Dzięki organizowanej rocznej zbiórce planujemy utworzyć kąciki literackie w świetlicach wiejskich we współpracy z miejskimi ośrodkami kultury, zaopatrzyć księgozbiory bibliotek w nowości wydawnicze, doposażyć w wyposażenie świetlić szkolnych. Zbiórkom będą towarzyszyć imprezy oraz akcje tematyczne, które stanowią dopełnienie a zarazem do medialnego rozgłosu jakim jest nagłośnienie potrzeb placówek szkolno-wychowawczych, które wciąż mają obcinane budżety na tzw. finansowanie dostępu do kultury.
Kontynuowanie i rozwijanie współpracy z instytucjami kultury
i sztuki
Zaangażowanie wiodących instytucji kultury i sztuki w aktywizację społeczną i zawodową osób o utrudnionym dostępie do kultury umożliwia poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie. Współpraca umożliwia osobom gorzej usytuowanym o utrudnionym dostępie do wydarzeń kulturalnych bezpośredni kontakt z artystami i ludźmi kultury oraz udział w nowoczesnych, niekonwencjonalnych działaniach twórczych.

W roku 2013 planujemy przeprowadzenie szeregu akcji i inicjatyw społecznych, międzynarodowych wymian młodzieży oraz spotkań autorskich w pisarzami.

 

Sprawozdanie finansowe:

Bilans

Rachunek wyników

Informacje dodatkowe do sprawozdania: 1, 2, 3

Dowody księgowe: 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 4.16; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.3; 10.1; 10.2; 11; 12; 13

Współpracujemy z:

BIBLIOTECZKA

Karta Do Kultury

? Jeżeli zalogujesz się na swoje konto, będziesz mógł bezpłatnie:
*obserwować pozycje wydawnicze, promocje oraz oferty specjalne
*dodawać je do ulubionych
*polecać innym czytelnikom
*odradzać produkty, po które więcej nie sięgniesz
*listować pozycje, które posiadasz
*oznaczać pozycje przeczytane/obejrzane
Jeżeli nie masz konta, zarejestruj się, zapraszamy do rejestracji!
  • Zobacz Mini Tutorial